โทโฮคุตอนใต้&เหนือ

คันโตเหนือที่มีทั้งศาลเจ้าและวัดที่มีประวัติความ เป็นมายาวนาน
เป็นมายาวนาน อีกทั้งยังโด่งดังในฐานะสถานที่ที่มี พลังงานลึกลับ
นอกจากนั้นยังสามารถตามรอย ประวัติศาสตร์ อารยธรรมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้อีกด้วย